PÅMINNELSE KOMPOSTEN STÄNGD

Vi vill påminna om att föreningens kompost vid fotbollsplanen fortfarande är stängd. Den öppnas till våren 2021. Alla får information om öppningsdatum senare.

Vi håller stängt för att vi planerar för containerplats istället så att vi får bättre möjlighet att hålla råttor borta och det blir enklare och billigare i längden att tömma komposten i fortsättningen.

Dessvärre är det så att lägger man ris och annat trädgårdsskräp där nu när det är stängt blir det en extra och onödig kostnad för föreningen för att frakta bort det. Vi har just fått göra detta.

Vi ber alltså om respekt för denna åtgärd för allas intresse.

Vänligen, styrelsen

KOMPOSTEN

Först och främst, ett senkommet stort tack till allt arbete som gjordes under städdagen i slutet av oktober. Det var riktigt bra uppslutning denna gång, gamla, unga och de mittemellan var på plats. En av de yngsta var en tjej som jobbade hårdast av alla 😊.

Då vi under vintern kommer att rensa och göra om lite vid komposten vid bollplanen ber vi er att inte slänga något där. Så småningom är det tänkt att vi ska ha en container på plats istället.

Om du har trädgårdsavfall eller julgran som ska kastas hänvisas du till Petterboda under perioden 1 december till städdagen i vår 2021. Datum för städdag har ännu inte bestämts. Givetvis ska inget slängas på andra av föreningens ytor.

Höststädning lördag 31 oktober

Vi samlas 9:30 vid fotbollsplanen. Fika vid 11:00 och grillning vid 13-tiden. Föreningen ser till att det finns ett antal räfsor, krattor spadar med mera. Ta gärna med egna om ni har sådana. Mindre grenar, kvistar och lövsäckar hämtas upp med föreningens släpvagn. Dessa ska då ligga längst med vägen eller i korsningar. Lägg inga högar längst in på återvändsgatorna, det blir för svårt att vända. Det kommer att finnas container på fotbollsplanen så ni kan slänga skräp. Det går inte att slänga färg, tryckimpregnerat eller gamla däck. Välkomna!

Mejladressen fungerar ej

Vi har problem med mejladressen till samfälligheten så mejla istället ake@akea.se så kommer du i direkt kontakt med vår ordförande Åke Allard.

Påsar för matavfall på väg

De bruna påsarna vi använder för matavfall är slut hos leverantören, men kommunen meddelar att man räknar med att kunna leverera nästa vecka, det vill säga vecka 24. Om du inte kan låna av grannen, som kanske har några över, finns de att hämta gratis på ICA Kvantum, Stora Coop, kretsloppscentralen, servicecenter eller biblioteken i Tyresö centrum, Strand eller här i Trollbäcken.

RÖSTRESULTAT 30 APRIL 2020

Resultatet för poströstningen blev följande efter att 82 medlemmar röstat:

Dagordning punkt 7, 80 st bifall, 2 st avslag

Dagordning punkt 8, 80 st bifall, 2 st avslag

Dagordning punkt 9, 74 st bifall, 2 st avslag (ord. styrelseledamöter röstar ej)

Dagordning punkt 17, 76 st bifall, 6 st avslag

Dagordning punkt 18, 71 st bifall, 10 st avslag, 1 st avstått att rösta

Revisorer Ingela Eli Lindberg och Christina Jansson har kontrollerat och godkänt rösträkningen.

Röstprotokoll-30-april-2020

POSTRÖSTNING SENAST 29 APRIL

Den 22 april lades denna information i samtliga hushålls brevlådor:

Till fastighetsägare/medlemmar i Linde samfällighetsförening

Med denna försändelse får du/ni information och material som skall användas vid den poströstning som styrelsen bestämt ska genomföras för att vissa stämmobeslut måste genomföras så att verksamheten i föreningen inte stoppas upp. Här nedan följer information om hur poströstningen skall genomföras, på baksidan finns de förslag som omröstningen avser. Material som finns med utöver denna information är:

 Kuvert för poströstning
 Röstsedel.

Har du/ni frågor är du/ni välkomna att kontakta föreningens ordförande Åke Allard på telefon 070-3171604 eller via e-post ake@akea.se

Röstning
Kryssa för om du/ni bifaller eller avslår förslagen på röstsedeln, skriv sedan under med namn och namnförtydligande. Är det fler än en ägare till fastigheten skall båda underteckna för att röstsedeln skall vara giltig.
OBS. När det gäller frågan om ansvarsfrihet får inte styrelsens ordinarie ledamöter deltaga.

Lägg sedan röstsedeln i bifogade kuvert samt fyll i uppgifterna på kuvertet. Röstningen pågår fram till 29 april och lämnas enligt anvisningar på kuvertet.

Rösträkning
Räkning av inkomna röster sker den 30 april under överinseende av föreningens revisorer.
Först prickas kuverten av mot befintlig röstlängd innan kuverten öppnas och räkning av rösterna sker. Resultatet av omröstningen anslås i tvättstugan samt på hemsidan på kvällen den 30 april.

Fortsatt stämma
Som tidigare meddelats så är det styrelsens förhoppning att stämman skall kunna genomföras när skolorna börjar efter sommaren. De frågor som då skall upp för beslut är bl a valärenden samt motioner.
Att vi nu måste besluta om budget och avgift beror på att styrelsen måste veta om planerade åtgärder kan planeras inför hösten eller inte.

INGEN VÅRSTÄDNING I ÅR
Styrelsen har bedömt att den gemensamma vårstädningen av vårt område, som planerats till den 25 april, inte kan genomföras p g a coronakrisen och de regler som skall följas.
Var och en kan självklart städa runt respektive fastighet och placera avfallet i vår kompost. Vi får satsa till hösten på gemensam träff med korv och städning.
Hälsningar
Styrelsen

Här nedan ses först hur Röstsedel och Kuvert för röstsedel ser ut som lagts i alla brevlådor. Därefter följer Debiteringslängd, revisionsberättelse och Budget som alltså är fyra av de saker man ska rösta om enligt punkt 7, 8, 9, 17 och 18. Årsredovisning 2019 skickades alla hushåll omkring 15 mars. Detta dokument hittar du under OM FÖRENINGEN/ÅRSREDOVISNING.


DEBITERINGSLÄNGD 2020
Styrelsen föreslår att avgift skall debiteras respektive fastighet från 798:-per månad till: 1050:- per månad.
Avgiften debiteras kvartalsvis med 3150:- per kvartal.
Förfallodagar för betalning är:
28 feb, 31 maj, 31 aug, 30 nov
Totalintäkt på årsbasis är 12 x1050 x165 = 2 079 000:-

REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknade revisorer i Samfälligheten Linde får härmed avge revisionsberättelse för 2019

Vi har granskat räkenskaper samt protokoll över styrelsens sammanträden.
Då revisionen inte gett anledning till anmärkning tillstyrks att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019
Tyresö den 6/3
Ingela Eli Lindberg Christina Jansson

BUDGET 2020

Stämmoinformation till alla hushåll

Via alla hushålls brevlådor och på soprumsdörrar har styrelsen den senaste tiden informerat om hur vi löser stämmans utförande på grund av coronakrisen.

Första informationen 20 april:

FÖRENINGSSTÄMMA

Styrelsen ser inga möjligheter att i rådande läge genomföra en stämma före sommaren. Efter kontakt med Bolagsverket och Länsstyrelsen har styrelsen beslutat genomföra en stämma genom poströstning för beslut i ett antal frågor upptagna på dagordningen. Det gäller bland annat fastställande av förvaltningsberättelse och ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse, förslag till debiteringslängd samt förslag till budget 2020. Övriga punkter på dagordningen beslutas på en stämma, förhoppningsvis när skolorna har börjat efter sommaren. Särskild information lämnas i brevlådor senare i veckan. Där informeras också angående inställd städdag den 25 april.

Årsstämman flyttas

Årsstämman på onsdag 25 mars klockan 19.00 är inställd på grund av rådande läge när det gäller coronaviruset och myndigheternas anvisningar.
Stämman planeras preliminärt att ske i samband med städdagen den 25 april. Mer information kommer till helgen.
Vänliga hälsningar

Styrelsen

Rörarbete vid atriumhusen

Fredagen den 31/1 kommer arbetet med att förstärka avloppsledningarna under atriumhusen påbörjas. Första etappen blir husen på Lyckogången. Ni kommer inte beröras på något sätt förutom ljud från källaren och att rörmokarna kommer behöva ha en bil parkerad vid brunnen där man går ner.

Föreningsstämma 25 mars

Årets ordinarie föreningsstämma äger rum onsdag 25 mars kl 19.00 på Lindegården, Glädjegången 3.

Kallelse, årsredovisning och övriga handlingar som skall behandlas på stämman delas ut senast 10 mars.

Motioner och förslag som man vill ha upp till behandling på stämman behöver styrelsen ha senast 23 februari. Mejla till linde@linde-samfallighet.se eller posta i föreningens brevlåda utanför tvättstugan.

Alla är varmt välkomna!

Styrelsen

P-tillstånden gäller även hela februari

Det är fortfarande problem med att få de nya tillstånden från parkeringsbolaget. Därför gäller befintliga för 2019 även under hela februari. I mitten av februari hoppas vi kunna dela ut 2020 års p-tillstånd. Vi informerar när det är dags!

Parkeringstillstånd 2020

Parkeringsbolaget har, trots beställning redan i november, inte levererat p-tillstånd inför 2020. Därför gäller alla befintliga p-tillstånd under hela januari 2020. Vi återkommer med information om hur vi löser problemet med Parkeringsbolaget.

Styrelsen önskar alla boende i Linde ett Gott Nytt År!

Höststädning

Lördagen den 26 oktober kör vi den årliga höststädningen i föreningen. Vi samlas klockan 09.30 uppe vid fotbollsplanen. Föreningen ser till att det finns ett antal räfsor, krattor, spadar och skottkärror att låna. Ta gärna med egna om ni har sådana.

Klockan 11.00 är det fika och klockan 14.00 serveras det korv och självklart har vi den traditionella lottdragningen vid Lindegården.

Vi kommer ha en container placerad uppe vid fotbollsplanen och en container placerad nere vid ån för grenar, kvistar, löv och övrigt trädgårdsavfall. Detta för att försöka hålla undan trycket på föreningens egen kompost. Och som vanligt på höststädningen kommer vi ha en container vid fotbollsplanen för vanligt skräp. Det sistnämnda är en extra service för alla boende som inte har möjlighet att ta sig till kommunens återvinningscentral. Den kommer endast vara öppen för boende mellan 09.30 och 15.00 på lördagen.

OBS! Ställ ingenting utanför containern när den är stängd. Och det är inte tanken att en enskild boende ska fylla den med renoveringsrester eller liknande, sådant måste man själv ombesörja och ta till återvinningen.

Viktigt!

I höst vill vi vara väldigt tydliga med att föreningen endast kommer att hämta upp lövsäckar och mindre högar med grenar med släpvagnen. Säckarna ska ligga längst med vägen eller i korsningar. Lägg inga högar längst in på återvändsgator. Om man drar i gång ett större projekt som avverkning, rensning och nersågning av träd och grenar så ska man själv se till att detta transporteras bort. Föreningen lånar självklart ut släpvagnen till dessa projekt, dock ej under själva städdagen.

VI SES ?

Höststädning 26 oktober

Sista lördagen i oktober ses alla som vill och orkar vid samfällighetens årliga höststädning. Mer detaljerad information kommer när det börjar närma sig. Vi planerar som vanligt att ha containrar på plats.